menu

Zoeksuggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}

Merk suggesties

{{{name}}}

Raadgever

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een maand zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt een maand na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, Duitsland, service-nl@kox.eu, Telefoon: 0800. 096 69 66) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook het model van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website invullen en opsturen. Als u gebruikmaakt van deze optie, sturen we u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (bijv. per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze Overeenkomst aan ons of aan Oregon Tool GmbH (Beim Erlenwäldchen 14/2, 71522 Backnang, Duitsland) De deadline is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de 14 dagen deadline verzendt.


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


- Aan Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, Duitsland, service-nl@kox.eu

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is